RESAREAS
Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí
The Cooperation Network for Research of the Non-European Areas
Soutěž o nejlepší práci > Soutěž pro mladé vědecké pracovníky

Přesunout kategorii Soutěž pro mladé vědecké pracovníky do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Soutěž pro mladé vědecké pracovníky

 

Nový podkategorie Soutěž pro mladé vědecké pracovníky

 

Soutěž pro mladé vědecké pracovníky

Statut soutěže pro mladé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. o nejlepší práci s tematikou společenskovědního výzkumu mimoevropských oblastí

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Soutěž je vypisována v rámci projektu Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí (reg. č. projektu CZ.1.07/2.4.00/31.0027), tj. projektu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
 2. Soutěž je vyhlašována v pěti oblastech: africká studia (garantuje Univerzita Hradec Králové), asijská studia (garantuje Univerzita Palackého a Metropolitní univerzita Praha), latinskoamerická studia (garantuje Univerzita Hradec Králové), rozvojová studia (garantuje Univerzita Palackého) a mezinárodní vztahy (garantuje Ústav mezinárodních vztahů).
 3. Vyhlášení soutěže v jednotlivých oblastech provádí příslušné instituce v souladu s tímto statutem.
 4. Tři nejúspěšnější soutěžící v každé výše uvedené oblasti postupují do dalšího kola, kde se utkají nejúspěšnější soutěžící ze všech oblasti o celkově nejlepší práci s tematikou společenskovědního výzkumu mimoevropských oblastí. Toto kolo nazývané „finále vítězů“ garantuje Univerzita Hradec Králové.

 

II. Soutěžící

 1. Do soutěže se může přihlásit jakýkoli vědecký, akademický či jiný pracovník, který je držitelem titulu Ph.D. a který v den přihlášení do soutěže není starší 35ti let.
 2. Každý přihlášený účastník musí být individuálním autorem práce, nelze přihlásit soutěžní týmy.

  

III. Soutěžní práce

 1. Soutěžní práce může být přihlášena jen do jedné sekce soutěže.
 2. Odevzdáním práce soutěžící zároveň souhlasí se zveřejněním soutěžní práce na webu projektu RESAREAS.
 3. Soutěžní práce musí být odevzdána v elektronické podobě a ve dvou tištěných verzích.
 4. Soutěžní práce musí být napsaná v českém, slovenském, anglickém nebo španělském jazyce.
 5. Doručovací adresa je stanovena ve vyhlášení soutěže.
 6. Rozsah soutěžní práce je nejméně 25 a nejvýše 150 normostran. Může být přihlášena i doktorská závěrečná práce bez ohledu na to, zda se jedná o práci již obhájenou či k obhajobě odevzdanou.
 7. Lze přihlásit i již publikované práce.
 8. Soutěžní práce musí být splňovat všechny zásady psaní odborného textu, včetně citací, poznámkového aparátu, seznamu literatury apod.
 9. Odevzdané práce musí být tematicky zaměřeny na mimoevropské oblasti a musí se jednat o společenskovědní výzkum. V případě oblasti mezinárodních vztahů a rozvojových studií lze přihlásit i práce teoretické, které nejsou specificky zaměřeny na mimoevropské oblasti.

 

IV. Hodnotící komise

 1. Nad průběhem soutěže dohlíží v každé oblasti hodnotící komise sestavená garantujícím pracovištěm. 
 2. Počet členů hodnotící komise je pět. Hodnotící komise je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň tří členů.
 3. V čele každé hodnotící komise je předseda.
 4. Hodnotící komise pro finále vítězů se skládá z předsedů hodnotících komisí sestavených pro jednotlivé oblasti. 

 

V. Průběh soutěže

 1. Soutěžící a práce, které nesplní podmínky uvedené v tomto statutu, nebudou do soutěže přijaty. O vyřazení práce z formálních důvodů rozhoduje hodnotící komise.
 2. Na každou soutěžní práci budou vypracovány minimálně dva posudky. Posuzovatele určí hodnotící komise. Posuzovatelé mohou a nemusejí být členy příslušné hodnotící komise.
 3. Soutěžící obdrží posudky nejméně dva týdny před konáním soutěže.
 4. Hodnotící komise vybere  nejlepší práce, jejichž autoři se zúčastní prezentace práce na celostátním kole.
 5. Při celostátním soutěžním kole bude pořadí při prezentaci vytvořeno s pomocí losu.
 6. Soutěžící, kteří se na soutěž osobně nedostaví, nebudou hodnoceni.
 7. Prezentace práce bude v českém (příp. slovenském) jazyce a v rozsahu maximálně 10 minut. Soutěžící budou poté odpovídat na otázky kladené hodnotící komisí a budou reagovat na její připomínky. Každý soutěžící bude mít k dispozici na tyto reakce maximálně 10 minut.
 8. Soutěže jsou veřejné a všichni soutěžící se mohou zúčastnit prezentací ostatních soutěžících.
 9. Hodnotící komise vyhlásí tři nejúspěšnější soutěžící v den konání soutěže.
 10. Tři nejúspěšnější soutěžící z každé oblasti postupují do finále vítězů.
 11. V rámci finále vítězů proběhne rovněž prezentace soutěžní práce, na niž se musí osobně soutěžící dostavit. Soutěžící, kteří se nedostaví, nebudou hodnoceni.
 12. Prezentace práce bude rovněž v rozsahu maximálně 10 minut. Soutěžící budou odpovídat na otázky kladené odbornou porotou a budou reagovat na její připomínky. Každý soutěžící bude mít k dispozici na tyto reakce maximálně 10 minut.
 13. Pro finále vítězů nelze měnit či upravovat soutěžní práci ani posudky.

 

VI. Kriteria hodnocení

 1. Hodnotící komise budou posuzovat soutěžní práce a soutěžící na základě těchto kriterií:
 • vědecký přínos práce;
 • inovativní přístup ke zkoumané problematice;
 • kvalita prezentace práce a dodržování stanovených časových limitů;
 • schopnost reagovat na připomínky a otázky hodnotící komise.

 

VII. Ocenění pro vítěze

 1. První tři nejúspěšnější soutěžící v každé oblasti, stejně jako první tři nejúspěšnější soutěžící v kole vítězů obdrží finanční odměnu v následující výši:
 • 1. cena: 5 000 Kč;
 • 2. cena: 3 000 Kč;
 • 3. cena: 2 000 Kč.
 1. Vítěz soutěže v každé oblasti (s výjimkou kola vítězů) má možnost realizovat odbornou jednoměsíční stáž na vybraném vědeckovýzkumném pracovišti.
 2. Finanční ceny nejsou hrazeny z projektu a zajistí je pořádající instituce.
 3. Odborná porota může některou cenu neudělit.
 4. Odborná porota může cenu rozdělit mezi dva či více soutěžících.